KISISEL VERILERIN KORUNMASI AYDINLATMA METNI

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel veriler, veri sorumlusu olarak “ MKD DIGI AGENCY ” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verinin Tanımı

KVKK Madde 3’de tanımlandığı üzere, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler KVKK Madde 5’de belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK Madde 4’de belirtilen ilkelere uygun işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK ve diğer ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Dijital reklam faaliyetlerinin ve diğer süreçlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluklarının teyit edilmesi,
 • Dijital reklam faaliyetlerinin Dijital prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Sözleşme ile ilintili kapsamdaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işleri,
 • Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Ajansımıza ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi.

Kişisel verilerin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere “ mkdigiagency.com ” internet adresinde paylaşılan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, işbu KVKK Aydınlatma Metni Madde 3’de açıklanan amaçlar doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici & denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık & iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından “ mkdigiagency.com ” internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla ve işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar dahilinde yurt dışına da aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler Dernek e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak ilgili birimlere iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu KVKK Aydınlatma Metni Madde 3’de belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

 

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verileri işlenen, MKD DIGITAL AGENCY’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına kullanım uygunluğunu öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri (yurt içi/yurt dışı) öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesinden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İşlenen verilerinin özellikle otomatik sistemler yardımıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesi, yok edilmesi ya da anonimleştirilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. KVKK Madde 13’e uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin ret edilmesi durumunda, ret nedeni yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamaları içeren talebinizi; “ mkdigiagency.com ” adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak “iletisim@mkdigiagency.com ” adresine iletebilir veya KVKK Madde 13 uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Başvurularda, ad, soyad ve imza, TC kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası), tebligata esas adres, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon/faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız (yetkinin belgelendirilmesi), başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Çerez Kullanımı

Uygulamada, ilgi alanlarınızı tespit ederek kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve kullanıcılara Uygulama aracılığıyla sunulan tüm hizmetleri kişiselleştirmek amacıyla Çerezler (“Cookies”) kullanılabilir. Çerezler, cihazların sabit diskine bırakılan küçük dosyalar olup navigasyonu kolaylaştırarak hizmetin çok daha rahat kullanılmasına olanak sağlar.

 

Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verileri, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, zarar görmemeleri ve yetkisi olmayan şahıslar tarafından kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda uygulanmakta olan güvenlik önlemlerimiz, teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişmektedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun ve gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Sorunuz mu var? Bizimle iletişime geçin.